DESCOBREIX
L’EDUCACIÓ
MÉS
ACTIVA:
L’EDUCACIÓ
VIVENCIAL

Partim de la curiositat innata de l’infant. Despertem el seu interès. L’ acompanyem en el seu descobriment.

Guiem els alumnes cap els continguts que s’han d’assimilar. Aconseguim que ells mateixos generin coneixement a partir de la realitat que els envolta. Sempre fent servir el mètode científic.

Respectem el ritme personal de cada infant.

Recreem una societat democràtica a petita escala a on cada alumne té veu i responsabilitats.

En resum, posem les condicions ideals per tal que els infants aprenguin a partir de les pròpies vivències. D’aquesta manera, quan s’enfronten a la vida real, estan preparats per continuar aprenent.

Escola Decroly / Educació Infantil i Primària / Escola concertada
Escola Decroly
Educació Infantil i Primària
Escola concertada