Com aprenem els nens a l’escola?

Observació

L’observació directa dels elements posa l’alumne en contacte amb la realitat captant l’interès i la curiositat i apropant-lo al mètode científic.

Associació

L’associació connecta els nous aprenentatges amb els anteriors donant significat a les noves descobertes.

Expressió

L’expressió acompanya tot el procés i es materialitza en totes les seves formes: llenguatge verbal, escrit, matemàtic, artístic, corporal o musical.

Fonaments pedagògics del mètode Decroly:

Segons Decroly, l’infant percep el món en tota la seva complexitat, com un tot i això es manifesta en tots els aspectes de la seva vida. És el que anomenem funció de GLOBALITZACIÓ. L’escola és el lloc idoni on aprendre a analitzar, associar, relacionar i comprendre els fenòmens arribant així a l’ABSTRACCIÓ. L’entorn globalitzat permet aprendre de manera natural, sense segmentar els aprenentatges i per tant oferint connexions (associacions) entre els aprenentatges, garantint així l’ APRENENTATGE SIGNIFICATIU.

Per això també abordem la LECTOESCRIPTURA des de la perspectiva del mètode global, iniciant el procés amb la frase entesa com una unitat amb sentit i per arribar al so després d’un llarg procés deductiu.

Un altre aspecte de la nostra manera de treballar és que permet respectar els ritmes individuals, maduratius dels infants a l’hora d’assolir els aprenentatges.

Quan parlem d’INTERÈS ens referim a dos termes diferents, per una banda l’interès ocasional són els elements i/o objectes que els infants porten de casa en forma de sorpresa i per l’altre als 4 centres d’interès que serveixen per estructurar el programa educatiu responent a les 4 necessitats bàsiques de l’ésser humà: alimentar-se, protegir-se, treballar i defensar-se. L’interès impedeix l’ús de programes preestablerts.

Després d’anys estudiant els infants, Decroly conclou que OBSERVAR, ASSOCIAR I EXPRESSAR són les tres accions simultànies que es donen al cervell del nen a l’hora d’aprendre. I aquesta és la manera natural de treballar que afavoreix la posada en pràctica del mètode a les nostres aules.

Aprenentatge a partir de les sorpreses

Les sorpreses són elements que els infants volen portar de casa i ho fan dins d’un paquet per a que sigui un joc que permetrà a la resta del grup endevinar el que és.

Una activitat que requereix posar en marxa tots els sentits, per aprendre a pensar: explorar, sentir, ranoar, fer hipòtesis, associar, deduir, interpretar i, finalment, descobrir. Totes les activitats que s’originen una vegada hem descobert el que hi ha dins la sorpresa donen resposta a les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES per mitjà d’un entorn globalitzat d’aprenentatge que les inclou.