Com aprenem els nens a l’escola?

Observació

L’observació directa dels elements posa l’alumne en contacte amb la realitat captant l’interès i la curiositat i apropant-lo al mètode científic.

Associació

L’associació connecta els nous aprenentatges amb els anteriors donant significat a les noves descobertes.

Expressió

L’expressió acompanya tot el procés i es materialitza en totes les seves formes: llenguatge verbal, escrit, matemàtic, artístic, corporal o musical.

Fonaments pedagògics del mètode Decroly:

Segons Decroly, l’infant percep el món en tota la seva complexitat, com un tot, i això es manifesta en tots els aspectes de la seva vida. És el que anomenem funció de GLOBALITZACIÓ. L’escola és el lloc idoni on aprendre a analitzar, associar, relacionar i comprendre els fenòmens arribant així a l’ABSTRACCIÓ. L’entorn globalitzat permet aprendre de manera natural, sense segmentar els aprenentatges i per tant oferint connexions (associacions) entre els aprenentatges, garantint així l’ APRENENTATGE SIGNIFICATIU.

Per això també abordem la LECTOESCRIPTURA des de la perspectiva del mètode global, iniciant el procés amb la frase, entesa com una unitat amb sentit, per finalment arribar al so després d’un llarg procés deductiu.

Un altre aspecte de la nostra manera de treballar és que permet respectar els ritmes individuals i  maduratius dels infants a l’hora d’assolir els aprenentatges.

Quan a Decroly parlem d’INTERÈS ens referim a dos conceptes. Per una banda, fem referència a l’interès ocasional per parlar dels elements i/o objectes que els infants porten de casa en forma de sorpresa i a partir dels quals sorgeixen molts dels aprenentatges de l’aula. Per altra banda, els 4 centres d’interès de Decroly ens serveixen per estructurar el programa educatiu responent a les 4 necessitats bàsiques de l’ésser humà: alimentar-se, protegir-se, treballar i defensar-se. Deixar-se portar per l’interès dels nens fa a que a l’escola no es treballi amb un programa preestablert sinó que allò que es fa a l’aula vingui guiat pels interessos dels infants.

Després d’anys estudiant els infants, Decroly va concloure que OBSERVAR, ASSOCIAR I EXPRESSAR són les tres accions simultànies que es donen al cervell del nen a l’hora d’aprendre. I aquesta és la manera natural de treballar que posem en pràctica a les nostres aules.

Aprenentatge a partir de les sorpreses

Les sorpreses són elements que els infants volen portar de casa per compartir amb els companys i companyes. Les porten dins d’un paquet per tal que esdevinguin un joc que permetrà a la resta del grup endevinar què és.

El joc de la sorpresa requereix posar en marxa tots els sentits i ens ensenya a pensar: explorar, sentir, ranoar, fer hipòtesis, associar, deduir, interpretar i, finalment, descobrir. Totes les activitats que s’originen una vegada hem descobert el que hi ha dins la sorpresa donen resposta als diferents interessos als infants per mitjà d’un entorn globalitzat d’aprenentatge que les inclou.