Educació física - Acompanyant el benestar emocional

A l’escola ens ocupem d’oferir una educació física de qualitat que sota el paraigües de l’educació inclusiva, permeti que tot l’alumnat, independentment de les seves característiques personals, pugui desenvolupar al màxim les seves habilitats i destreses motrius, la seva condició física, les seves habilitats expressives i la cura del seu cos, fent que aflorin a més en els infants, conductes pro socials.

Mitjançant activitats cooperatives i participatives es promou en l’alumnat la interiorització dels valors derivats de la cultura de la pau com són: la solidaritat, la cooperació, el respecte, la llibertat, la responsabilitat, el diàleg o la tolerància.

Educació física - Acompanyant el benestar emocional

També es genera un clima positiu de classe que afavoreix les relacions interpersonals i la comunicació de grup, les ajudes mútues entre els infants i el treball en equip per a la consecució d’objectius comuns. 

Propiciant aquesta cooperació l’infant aconsegueix una transferència de les situacions viscudes a l’escola a altres contextos de la vida.