Atenció psicopedagògica ​

Per tal d’aconseguir que tot l’alumnat de l’escola pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats d’acord amb el seu propi ritme d’aprenentatge, l’Escola està dotada d’un Departament d’Orientació Psicopedagògica que té com a finalitat oferir una resposta educativa adequada a tot l’alumnat.

El Departament està constituït per l’equip psicopedagògic i d’atenció a la diversitat format per la psicòloga de l’escola, mestres d’educació especial, vetlladores i l’assessorament extern de l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament).

Gran part de l’equip forma part del claustre de l’escola i està coordinat per la psicopedagoga de l’escola en estreta relació amb la direcció del centre.

La seva intervenció està centrada en el seguiment de les diferents necessitats dels infants quan aquestes afecten en el seu desenvolupament funcional, psicomotriu, cognitiu, d’aprenentatge, familiar, social o emocional.

L’equip atén les necessitats de tots els nens i nenes de l’escola des de l’etapa d’Educació Infantil fins a Primària i assessora al personal docent, a les famílies i a l’alumnat d’acord amb les necessitats detectades. També estableix relacions i fa seguiment de l’alumnat que és atès per professionals externs.

Les famílies que desitgin realitzar alguna consulta a aquest servei poden adreçar-se al següent correu electrònic: orientacio@decroly.org.